Privacyverklaring

In deze privacyverklaring vind je onze gegevens, lees je wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken, wat je rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang je persoonsgegevens bewaard worden. Deze privacyverklaring is van toepassing als je onze website (www.gezinshuiseigenwijz) bezoekt, een informatieaanvraag doet of bij ons in zorg komt.

Onze gegevens

 • EigenWijz
 • Ommerweg 18
 • 7921 TC Zuidwolde
 • Telefoonnummer: 06-45012950
 • KvK-nummer: 68656823
 • Website: www.gezinshuiseigenwijz.nl
 • E-mail: info@gezinshuiseigenwijz.nl

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee je rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van je persoonsgegevens.

Doeleinden

Je persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden:

 1.  zodat wij contact met je kunnen opnemen voor het opstellen van offertes en overeenkomsten, 
 2. om je te informeren over belangrijke zaken t.a.v. de zorg, zodat wij je op de hoogte kunnen stellen van wijzigingen van onze diensten of producten, 
 3. zodat wij onze producten of diensten bij je af kunnen leveren.

Je persoonsgegevens verwerken we daarnaast om:

 1.  wettelijke verplichtingen na te komen,
 2.  onze dienstverlening te verbeteren, 
 3. klachten in behandeling te nemen 
 4.  fraude te voorkomen. . 

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.Om zorg te dragen voor je persoonsgegevens sluiten wij met bedrijven een verwerkersovereenkomst indien die bedrijven je gegevens verwerken in onze opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De behandelovereenkomst

Persoonsgegevens die wij verwerken

Om de doeleinden uit te voeren verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • personalia/identificatiegegevens,
 • financieel/administratieve gegevens,
 • medische en gedragswetenschappelijke gegevens.

Deze categorieën van persoonsgegevens en hun herkomst worden hieronder nader gespecificeerd.

DE OPGENOMEN VERWERKINGEN VAN PERSOONSGEGEVENS

·Algemene gegevens

 • N.a.w.-gegevens
 • Verblijfsgegevens met historie
 • Geboortedatum
 • Start datum aanvangzorg
 • Geslacht en burgerlijke staat
 • Contactpersoon: mailinglijst, persoonlijke gegevens (verblijfstatus, gehuwd, gescheiden etc.)
 • Rechtspositie
 • Voorgaande verblijfsituatie
 • Geboorteplaats
 • Nationaliteit/spreektaal
 • Levensovertuiging
 • Dagbesteding
 • Verzekeringsgegevens: zorgverzekering en wa-verzekering: polisnummer en naam maatschappij
 • ID-bewijs, aard en nummer
 • Aanmeldende instantie
 • Curator/bewindvoerder
 • BSN
 • Bank-of gironummer
 • Huisarts / tandarts /apotheek
 • Wajonggegevens
 • Werkgevergegevens

 • Financiële gegevens
 • Wajong / looninkomsten betrokkenen
 • Doorberekende wajong en looninkomsten aan betrokkene
 • Kopie aanvraag studiefinanciering
 • Kopie controleformulier kinderbijslag
 • Individuele/collectieve bijdragen

 • Administratieve gegevens
 • Algemene correspondentie
 • Behandelplan besprekingen
 • Zorgtoewijzingen / indicaties
 • Verwijzing
 • Administratieve gegevens cliëntbureau
 • Aanmeldingsgegevens

·Medische/paramedische gegevens

 • Anamnese
 • Medicatie
 • PALO-gegevens
 • Actuele en historische diagnosegegevens
 • Status van de medische/paramedische behandeling
 • (Para/medische) advisering t.b.v. de dagelijkse zorg
 • Dieetgegevens
 • Genetische / erfelijkheidsgegevens

 • Verzorgings/begeleidingsgegevens
 • Rapportage t.b.v. de handelingsplan bespreking
 • Rapporten van de besprekingen
 • Dagelijkse rapportage (algemeen en op doelen)
 • Behandeldoelen
 • Werkdoelen

 • Gedragswetenschappelijke gegevens
 • Anamnese
 • Individuele en groepsvraagstellingen
 • Diagnostische gegevens
 • Begeleidingsadviezen/psychiatrische consultatie
 • Audio/visueel materiaal

Je hebt ook rechten

Inzage:

Wil je weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Je kunt in ons Electronisch clientendossier inloggen en hier heb je volledige inzage. Zijn je persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heb je recht op correctie van je persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van je persoonsgegevens.

Bezwaar:

Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die je hebt gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit.

  Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.Stuur je verzoek naar info@gezinshuiseigenwijz.nl of neem telefonisch contact met ons op via het telefoonnummer:  06-45012950.  Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek.  De verantwoordelijke draagt zorg dat een correctie zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

  Wij zullen ten aller tijde tegemoet komen aan uw verzoek. Er zijn maar twee redenen waarom we dit niet zouden doen:

  1. als het redelijk aan te nemen is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betrokkene,
  2. als bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.

  Een weigering is met redenen omkleed. Bij weigering wordt het standpunt van de aanvrager wel als voetnoot in de registratie verwerkt. Bent u het niet eens met deze weigering kunt u in bezwaar gaan. We willen je ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Veiligheid

  Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als jij dat je persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om je persoonsgegevens veilig te verwerken.

  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • Alle personen die namens EigenWijz van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

  Bewaring persoonsgegevens

  We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven:

  • financiele gegevens : zeven jaar 
  • Medische gegevens: 15 jaar

  Verstrekking aan derden

  De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
  • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
  • Partijen die aanvullende zorg verlenen, zoals de orthopedagoog die betrokken is bij EIgenWijz

  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

  Minderjarigen

  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

  Klachten

  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

  Vragen

  Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

  Contactgegevens

  EigenWijz

  Ommerweg 18

  7921 TC Zuidwolde

  06-45012950

  info@gezinshuiseigenwijz.nl