Wie zijn wij

Gezinshuizen zijn een kleinschalige vorm van jeugdhulp waarbij een of meerdere jeugdigen tussen de 0 en 23 jaar worden opgenomen in het eigen gezin van de gezinshuisouders. In het gezinshuis bieden deze ouders op professionele wijze 24 uur per dag en 7 dagen in de week verzorging, opvoeding en begeleiding.

In gezinshuizen krijgen jeugdigen een zo normaal mogelijke opvoeding, maar wordt zo nodig ook voor extra (ambulante) behandeling gezorgd. Een gezinshuis is een vorm van hulp tussen pleeggezin en leefgroep in. Het verschil met pleegzorg is dat er in een gezinshuis sprake is van een professionele betaalde opvoeder. Deze opvoeder is er altijd.

Dit onderscheidt gezinshuizen van leefgroepen, waar jeugdigen worden opgevoed door meerdere beroepsopvoeders die in wisseldiensten werken. Continuïteit in de opvoedingsrelatie is een zeer sterk punt van gezinshuizen, omdat het de jeugdige de gelegenheid geeft om een gezonde hechtingsrelatie te ontwikkelen. Andere sterke punten zijn: kleinschaligheid, aandacht voor het individu, maatwerk in de begeleiding, en accent op het normale leven.

Binnen ons gezinshuis worden maximaal 7 kinderen opgevangen die door omstandigheden (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen. De kinderen hebben allemaal een (licht) verstandelijke beperking met gedragsproblematiek. door o.a. PTSS/hechtings- problematiek/ASS/ADHD.

We bieden een zo normaal mogelijk leven, waarbinnen we opvoeding, verzorging en behandeling combineren. De kinderen hebben allemaal een eigen kamer, gaan school of krijgen een ander aangepast dagprogramma, er mogen vriendjes komen spelen of ze gaan spelen en ze gaan naar hun hobby's. Bij dit alles krijgen ze begeleiding van een team vaste profesionele en bevlogen begeleiders, waarbij de eigenaresse als profesionele opvoeder 24/7 aanwezig is

Onze drijfveren zijn de kinderen. We proberen de kinderen door een positieve instelling, structuur, stabiliteit, warmte en geborgenheid een warm en gezellig thuis te bieden. Een thuis waarbinnen ze zich in hun eigen tempo en op hun eigen manier zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan. We geven intensieve zorg met veel aandacht voor het individuele kind.

Daarbij vinden we het belangrijk dat de ouders zoveel mogelijk bij hun kind worden betrokken. Openheid vinden we erg belangrijk. Daarom kunnen ouders tot het kind zestien jaar is ten aller tijde meelezen in de rapportage van hun kind. Na zijn/haar zestiende bepaalt het kind zelf of ouders mogen meelezen Waarbij we ook door foto's en filmpjes (tenzij u dit liever niet heeft) laten zien wat we op een dag allemaal doen, zodat de ouders zoveel mogelijk van het dagelijks leven van hun kind meekrijgen. Helaas zijn er ook situaties waarbij dit niet mogelijk is, maar dan betrekken we de wettelijk vertegenwoordiger op deze manier.

Als een kind volwassen is laten we het niet zomaar los. We gaan samen zoeken naar een geschikte plek en zo nodig proberen we die binnen EigenWijz te creeren.

Omdat we het erg belangrijk vinden om kwaliteit te leveren is er een raad van Toezicht die als taak heeft om toezicht te houden op het beleid en om advies te geven hoe we de zorg binnen EigenWijz het beste kunnen neerzetten.  De raad van toezicht is onafhankelijk.

Visie

Ik wil een woning opzetten waarin de kinderen zoveel mogelijk als in een normaal gezin opgroeien. Dit betekent dat ik geloof in kleinschaligheid. Daarbij ben ik er heilig van overtuigd dat het voor een kind van essentieel belang is om op te groeien bij vaste vertrouwenspersonen. Ik vind dan ook dat het gezinshuis een 'thuis' voor de kinderen moet zijn.

Ik wil een veilige omgeving creëren waarin de kinderen zich zoveel mogelijk kunnen ontwikkelen. Daarbij vind ik dat het kind recht heeft op zorg dat past bij zijn of haar eigenheid en ontwikkelingsniveau, zodat het kind de ruimte krijgt om zijn of haar eigen ritme te volgen. Hierbij vind ik het wel erg belangrijk om te kijken naar de mogelijkheden van de kinderen en niet naar de onmogelijkheden.


Missie


Door steeds in te blijven haken op de mogelijkheden van de kinderen en de omgeving zodanig aan te passen dat zij zo zelfstandig mogelijk blijven, behouden zij een gevoel van eigenwaarde en eigen regie. In heel mijn werkwijze zal dit dan ook steeds naar boven blijven komen met als doel een volwaardig bestaan (wonen, werken en vrije tijd), waarin de kinderen zo zelfstandig mogelijk met maximale eigen regie kunnen functioneren.

Als woonvorm vind ik het belangrijk dat de kinderen centraal staan, zonder dat ik daarbij mezelf uit het oog verlies. Ik wil dat het gezinshuis aanvoelt als een 'thuis' voor de kinderen waarbij er veel ruimte is voor de individuele ontwikkeling van het kind. Aangezien een kind alleen maar kan ontwikkelen als het zich veilig en geborgen voelt zijn dit dan ook de belangrijkste pijlers in mijn contact naar de kinderen toe. Door veel positieve individuele aandacht te geven en aan te sluiten bij de behoeften van het kind wil ik dit bereiken. Om dit te doen zal ik goed moeten luisteren naar wat het kind zegt en bedoeld, ook als het kind dit niet met woorden duidelijk kan maken.